Rodová rovnosť

Táto téma odhaľuje, čo to znamená "rodová rovnosť" a ako sú rodové role vkladané do našej sociálnej reality

Úvod

“Žena je ľudská bytosť.
Nie je lepšia, múdrejšia, nemá viac sily, inteligencie, tvorivosti, alebo zodpovednosti, než muž.
Ale ani menej.
Rovnosť je daná.
Žena je ľudská bytosť.” Vera Nazarian, spisovateľka

V module rodová rovnosť vám predstavíme jednu z kľúčových oblastí ľudských práv. Dozviete sa, prečo napriek tomu, že zákony uznávajú rovnosť všetkých - bez ohľadu na pohlavie, pretrváva v spoločnosti medzi ženami a mužmi nerovnosť. Dozviete sa o jej príčinách, prejavoch a dôsledkoch, ako aj o možnostiach na presadzovanie a podporu rovnosti.

Sylabus

  • 27 strán rozdelených do 4 častí: - Čo je to rod a rodová rovnosť - Rodová rovnosť a ľudské práva - Rodová (ne)rovnosť vo vybraných prostrediach - Prejavy a dôsledky rodovej nerovnosti
  • 6 príloh (súčasť knižnice)
  • 4 krátke príbehy
  • 5 videí
  • 10 blokov úloh
  • 4 bloky otázok na zamyslenie
  • Developed by: Monika Bosá, Prešovská univerzita v Prešove