Rozvoj

Táto téma hovorí o svetovom rozvoji, vysvetľuje čo to a ako sa nás to týka

Úvod

Tento modul sa zameriava na rozvoj. Dozviete sa v ňom, aké je miesto menej rozvinutých krajín v globálnom socio-ekonomickom kontexte aj to, ako vieme prispieť k tomu, aby sa situácia týchto krajín zlepšila - od jednotlivca až po medzinárodnú úroveň. Proces rozvoja sa podobne ako iné procesy vyznačuje mnohými zmenami, diskusiami a otázkami. Cieľom modulu nie je ani tak priniesť odpovede na tieto otázky, ako vás skôr primäť k tomu, aby ste na tieto témy kriticky reflektovali.

Každý z nás sa môže podieľať na zmene nášho sveta. V zásade tak aj robíme, a to neustále. Ako? Ľudia ovplyvňujú systém a systém ovplyvňuje ľudí. Pracujeme pre spoločnosti, organizácie alebo inštitúcie zaradené v miestnom, národnom a globálnom systéme, ktorý sa vyznačuje rýchlym tokom informácií, financií a technológií. To všetko ovplyvňuje rozsah a formu činností, ktoré vykonávame. Zároveň sú tieto firmy, organizácie a inštitúcie omnoho viac než kedykoľvek predtým ovplyvňované udalosťami, ktoré sa odohrávajú na opačnej strane našej planéty. No a napokon - my sami robíme to isté - našim konaním tiež ovplyvňujeme ľudí, ktorí žijú celkom inde na Zemi.

V tomto module sa bližšie prizrieme téme rozvoj. Ak sa chceme stať aktívnou súčasťou zmien vo svete (ako jednotlivci, malé komunity, spoločnosti...), dobré úmysly sú vhodným východiskovým bodom, no rozhodne nestačia. Po dokončení tohto modulu by ste mali byť schopní:

 • rozlišovať medzi okamžitou pomocou (humanitárna pomoc), obnovou a rozvojom
 • opísať rôzne chápanie pojmu rozvoj
 • vysvetliť prečo a kedy sa objavovali rôznorodé rozvojové iniciatívy
 • analyzovať ponúkaný scenár a pokúsiť sa identifikovať slabé a silné stránky navrhovanej rozvojovej intervencie

Sylabus

 • Modul pozostáva z 28 strán
 • Otázky na úvod
 • Otázky na zamyslenie
 • Cvičenia
 • Otázky na záver
 • Developed by: Juraj Jančovič, o.z. Človek v ohrození
 • Translated and adapted by: Stanislava Luppová, Peter Ivanič